Kundeklub

Kunder, der har indgået aftale med Statens It om brug af platformen, er automatisk medlemmer af Kundeklubben for Fælles Web

Kundeklubben træffer beslutninger om videreudvikling af funktionalitet i applikationen og platformens teknisk infrastruktur i samarbejde med Statens It. Kundeklubben fungerer tillige som samarbejdsforum mellem Statens It og kunderne vedr. drift, support og overvågning af webplatformen mv.

Statens It faciliterer møder og beslutningsprocesser. Statens It bidrager med faglig sparring og inddrager underleverandøren og evt. anden ekstern bistand i relevant omfang.

Alle medlemmer af Kundeklubben kan foreslå ny funktionalitet og ændringer til funktionalitet. Der skal være fælles fokus på, at ændringer og udvikling gavner flest mulige af brugerne.

Statens It planlægger og indkalder til møder i Kundeklubben efter behov, dog mindst én gang årligt. Statens It faciliteter møderne og deler forslag til ændringer og funktionalitet inden møderne.