Brugerklub

Kunder, der har indgået aftale med Statens It om brug af platformen, er automatisk medlemmer af Brugerklubben for Fælles Web

Brugerklubben træffer beslutninger om videreudvikling af funktionalitet i applikationen (GoBasic4) og platformens teknisk infrastruktur i samarbejde med Statens It.

Statens It faciliterer arbejdet i Brugerklubben, herunder møder og beslutningsprocesser. Statens It bidrager med faglig sparring til Brugerklubben og inddrager underleverandøren og evt. anden ekstern bistand i relevant omfang.

Brugerklubben fungerer tillige som samarbejdsforum mellem Statens It og kunderne vedr. drift, support og overvågning af webplatformen mv.

Alle medlemmer af Brugerklubben kan foreslå ny funktionalitet og ændringer til funktionalitet. Medlemmerne træffer i fællesskab beslutning om udvikling og ændringer. Beslutninger kan ske i samråd med underleverandøren og/eller med bistand fra andre eksterne rådgivere. Brugerklubben skal tilstræbe, at der er konsensus om udvikling af funktionalitet og ændringer. Der skal være fælles fokus på, at ændringer og udvikling gavner flest mulige af Brugerklubbens medlemmer.

Statens It planlægger og indkalder til møder i Brugerklubben efter behov, dog mindst to gange årligt. Statens It faciliteter møderne og deler forslag til ændringer og funktionalitet inden møderne.